Chantal Akerman (2)Films de Jadis / Het Zilveren Scherm

Sueurs froides
Vertigo

Alfred Hitchcock, USA 1958, James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes ⁄ couleur - kleur ⁄ 129' ⁄ ST - OND: FR - NL

Vertigo Vertigo fr 1654718731 Vertigo Flower Shop Vertigo james stewart kim novak sueurs froides Vertigo Flower Shop Vertigo flowerswindowlg