Sherlock Jr.

ZW - NB ⁄ 52' ⁄ TIT: EN ⁄ ST - OND: FR - NL ⁄ PIANO

Buster Keaton, USA 1924, Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

Sherlock Jr 7 Sherlock Jr 6 Sherlock Jr 5 Sherlock Jr 4 Sherlock Jr 2 SHERLOCK JR 4 Keaton Sherlock Jr 1 Keaton Sherlock Jr 3 Sherlock Jr 1 Sherlock Jr 1 Keaton Sherlock Jr 2 Keaton Sherlock Jr 3 Keaton Sherlock Jr 1 Keaton Sherlock jr 5 Keaton