Dodeskaden
Dodes’ka-den

kleur - couleur ⁄ 139' ⁄ ST - OND: FR - NL

Akira Kurosawa, Japan - Japon - Japon 1970, Yoshitaka Zushi, Kin Sugai, Toshiyuki Tonomura

Dodeska den 5 Kurosawa Dodeska den 6 Kurosawa Dodeska den 3 Kurosawa Dodeska den 2 Kurosawa Dodeska den 1 Kurosawa Dodeska den 1 Kurosawa Dodeska den 4 Kurosawa