Novyj Gulliver / Le Nouveau Gulliver / Novyi Gulliver

BW ⁄ 75' ⁄ SUBS: FR - NL

Alexander Ptouchko, 1935

NOVYE G NOV NOVY NOVYE