facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

GEBRUIKSVOORWAARDEN


Gebruiksvoorwaarden site

Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met de hierna vermelde voorwaarden. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief eigent zich het recht toe deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De inhoud van deze site kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief eigent zich ook het recht toe de site geheel of gedeeltelijk af te sluiten, zonder voorafgaande waarschuwing.

1 - Intellectuele eigendomsrechten

Deze site wordt uitgegeven door het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

De inhoud en de vorm van de website http://www.cinematek.be, alias http://www.filmarchief.be, http://www.cinematheque.be (al dan niet automatisch aangemaakte html-pagina's, Flash-inhoud, beeld- en geluidsbestanden, logo's, merken, toepassingen ...) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld.

Teksten en grafische elementen, zoals vormgegeven op de site, en audiovisueel materiaal zijn eigendom van het Koninklijk Belgisch Filmarchief, in sommige gevallen bezit van andere instellingen of personen, waarbij het Koninklijk Belgisch Filmarchief bevoegd is tot gebruik. Het betreft intellectuele werken, als zodanig wereldwijd beschermd door nationaal recht en internationale verdragen.

De databank van de site wordt beschermd door de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de bescherming op databanken. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is als producent van de databank gemachtigd om het verkrijgen van gegevens uit en het hergebruik van een substantieel deel van de databank te verbieden. Het is verboden substantiële delen van de inhoud van de website http://www.cinematek.be, alias http://www.filmarchief.be, http://www.cinematheque.be, te reproduceren, op welke wijze dan ook, in het bijzonder via download of afdruk.

Elke publieke communicatie of integrale of gedeeltelijke reproductie zonder goedkeuring van het Koninklijk Belgisch Filmarchief is onwettig, en wordt beschouwd als strafrechtelijk sanctioneerbare namaak.
Dit geldt ook bij vertaling, aanpassing of verandering, schikking of kunstreproductie of soortgelijke procedure.

Kopieën of reproducties uitsluitend bestemd voor beperkt privégebruik door de kopieerder en niet voor collectief gebruik zijn evenwel toegestaan, mits vermelding van de naam van het Koninklijk Belgisch Filmarchief en van de bron.

Redactie: Koninklijk Belgisch Filmarchief
Grafische vormgeving: BaseDESIGN
Webdesign en Ontwikkeling: Tentwelve

2 - Hyperlinks

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief favoriseert de aanmaak van links naar andere sites. Niettemin moet altijd toestemming worden gevraagd en verkregen. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief eigent zich het recht toe een link naar een andere webpagina te verwijderen wanneer hij deze in strijd acht met zijn doelstellingen. Wanneer middels een link een externe webpagina op deze site wordt getoond, behoort deze niet tot Koninklijk Belgische Filmarchief; eveneens is het verboden middels een link een beeld behorende tot het Koninklijk Belgisch Filmarchief elders te tonen wanneer deze webpagina hem niet toebehoort.

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief favoriseert de aanmaak van links naar zijn site. Niettemin moet altijd toestemming worden gevraagd en verkregen. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief eigent zich het recht toe de verwijdering van een link naar een van zijn webpagina's te eisen wanneer hij dit in strijd acht met zijn doelstellingen. Wanneer middels een link een webpagina van deze site elders wordt getoond, behoort deze presentatie niet tot Koninklijk Belgische Filmarchief; eveneens is het verboden middels een link een beeld behorende tot het Koninklijk Belgisch Filmarchief elders te tonen wanneer deze webpagina hem niet toebehoort.

De website kan links bevatten naar andere websites die openbaar gemaakt zijn door derden. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot beschikbaarheid van deze sites, hun inhoud, reclame, of producten die er worden aangeboden. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief kan rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade, veroorzaakt of vermeend veroorzaakt bij bezoek aan dergelijke sites.

3 - Persoonlijke levenssfeer

Als gebruiker van deze site, gaat u er mee akkoord dat het Koninklijk Belgisch Filmarchief persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, worden vastgelegd en verwerkt voor doeleinden zoals het bevestigen van een handeling, het verstrekken van informatie ....

Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden tenzij anders aangeduid door de gebruiker of tenzij tussenkomst van derden noodzakelijk is om hierboven vermelde doelen te bereiken.

Conform de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens kan de gebruiker die dit wenst zich helemaal uit de databank laten verwijderen. Hiertoe richt u een lege mail getiteld 'Verwijder mijn gegevens' aan web@cinematek.be. Alle gegevens verbonden aan het afzendadres zullen worden verwijderd.

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze site, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel (email: info@cinematek.be)

4 - Verantwoordelijkheid

Als gebruiker van deze site, gaat u er mee akkoord dat toegang tot en gebruik van de site gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is generlei aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade volgend uit het gebruik van de site. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief mag in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig volgend uit het verkeerdelijk of oneigenlijk gebruik van de site, of volgend uit een foutieve of gebrekkige verbinding of volgend uit eender welk gebruik samen met eender welke informaticatoepassing anders dan deze site, of eender welke software of specifieke toepassing.

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief verbindt zich er toe betrouwbare en actuele informatie te verspreiden via de site. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is echter in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade volgende uit mogelijk verkeerde, verouderde of onvolledige informatie verspreid via de site.

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gepastheid of het karakter van de berichten of gegevens ingevoerd door de gebruikers van de site. Het feit dat deze berichten of gegevens mogelijk toegankelijk zijn door andere gebruikers, maakt het Koninklijk Belgisch Filmarchief evenmin verantwoordelijk.

Als gebruiker van de site, gaat u er mee akkoord dat het internet geen waterdicht medium is en een totale afscherming van persoonsgegevens niet gegarandeerd kan worden. Bijgevolg is het Koninklijk Belgisch Filmarchief in geen geval aansprakelijk wanneer een gebruiker van de site mogelijk schade lijdt volgende uit het verstrekken van vertrouwelijke of gevoelige informatie.

5 - Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Enkel Brusselse gerechtshoven zijn bevoegd in geval van een geschil betreffende de website van het Koninklijk Belgisch Filmarchief.